home  | pracownicy  | edukacja  | współpraca  | dyplomy  | wyjazdy  | historia  | ENG

14/05/2013
"Laboratorium Pierwiastków Krytycznych" przy współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. zostanie wkrótce otwarte!


Pracownia Geologii Złóż Rud (dawniej połączona z Praconiwą Złóż Soli - Pracownia Złóż Rud i Soli) posiada wieloletnia tradycję w badaniu złóż surowców mineralnych i jest kontynuatorem rozpoczętej w 1919 roku działalności pod szyldem Katedry Geologii Stosowanej. Geologia złożowa czyli specjalność, która dominuje w tematyce badań naukowych Pracowni, w wolnym tłumaczeniu jest synonimem Economic Geology. Definicja Economic Geology jest związana z poznawaniem i rozpoznawaniem złóż surowców mineralnych w aspekcie ich wykorzystania dla celów komercyjnych. Bez surowców mineralnych nie może obecnie istnieć i rozwijać się żadna gospodarka. Faktem więc jest, że rozwój i istnienie tej dyscypliny bez względu na sytuację polityczną i ekonomiczną na swiecie nie podlega dyskusji. Działalność naukowa Pracowni Złóż Rud i Soli związana jest dokładnie z problematyką złóż surowców metalicznych. Badania są prowadzone w celu poznania budowy geologicznej złóż kruszcowych, strategii ich poszukiwań, metalogenii, oceny przejawów i oznak mineralizacji, badań petrologicznych złóż rud i skał goszczących. Prowadzone są studia porównawcze z innymi światowymi złożami, głównie Au, Cu, Zn-Pb oraz czarnych łupków. W profilu naukowym Zakładu ważne są również badania jakości produktów wzbogacania rud metali. W obecnym profilu Pracowni prowadzi się również badania złóż soli, gipsów, anhydrytów i siarki w zakresie sedymentologii, geochemii, stratygrafii i tektoniki. Ocena warunków geologiczno-górniczych dla zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym i dla budowy zbiorników podziemnych.

Pracownia prowadzi szeroką współpracę z przemysłem. Są to badania związane z oceną wartości złóż i ich rozpoznaniem mineralogicznym, geochemicznym, ekonomicznym oraz bieżącymi problemami wzbogacania surowców mineralnych. Dysponując bogatym i nowoczesnym zapleczem sprzętowym oraz wykwalifikowaną kadrą Pracownia Złóż Rud i Soli wykonuje szereg badań obejmujących opisaną wcześniej problematykę.


 © Copyright 2004    Economic Geology Laboratory - Al. Mickiewicza 30 - Kraków, tel.: (048)(prefix)(12) 617-24-33